top of page

Rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
FitandSocial Oy
Lönnro1nkatu 41, 00180, Helsinki
+358 45 3574567
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Shaker Halabeya
info@fitandsocial.app
+358 45 3574567
3. Rekisterin nimi
FitandSocial-asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilö;etojen käsi=elyn tarkoitus
Henkilö1etojen käsiKely perusteena on sovelluksen käyKötarkoituksen varten.
Suostumus 1etojen luovuKamisesta annetaan rekisteröitymisen yhteydessä.
Henkilö1etoja voidaan käyKää sovelluksen käyKötarkoituksen varten, sekä
kehiKämään sovellusta.
5. Rekisterin ;etosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat 1edot käyKäjistä:
● Etunimi
● Syntymäaika
● Sähköpos1osoite
● Sukupuoli
● Sijainti
● IP-osoite ja laiteedot
6. Säännönmukaiset ;tietolähteet
Henkilö1etoja lisätään rekistereihin käyKäjien itsensä toimesta luoduilla
lomakkeilla. Laite1edot kerätään automaaSses1 laiKeen läheKämisestä 1edoista.
Sovellus myös kerää 1etoja käyKäjän ak1ivisuudesta käytön aikana.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja ;etojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaises1 muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista
siltä osin kuin niin on soviKu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuKaa Suomen lakien mukaises1 viranomaiskäyKöön.
8. Rekisterin suojauksen periaa=eet
Rekisteri on suojaKu palomuurilla ja on salaKu. Tiedon väliKämiseen käytetään
suojaKua yhteyKä. Järjestelmän käyKö vaa1i käyKäjätunnusta ja salasanaa.
Ainoastaan FitandSocial valtuuKamat ylläpitäjät sekä kehiKäjät pääsevät
kirjautumaan rekisteriin.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaa;a ;edon korjaamista
Henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 1edot ja vaa1a virheiden
korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa 1edot hänestä rekisterissä, pitää oKaa
yhteyKä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarviKaessa pyynnön
esiKäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
1etosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
10. Muut henkilö;etojen käsi=elyyn lii=yvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilö1etojen
poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä
on muut EU:n yleisen 1etosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilö1etojen käsiKelyn rajoiKaminen 1etyissä 1lanteissa. Pyynnöt tulee
läheKää kirjallises1 rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarviKaessa
pyynnön esiKäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n 1etosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöises1
kuukauden kuluessa).

bottom of page